Přejít k hlavnímu obsahu

1 ledna 2020

Smluvní podmínky HoutID

I.                     OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 - Definice

V těchto všeobecných podmínkách mají následující pojmy následující význam:
Spotřebitel: klient, který jedná jako soukromá osoba nebo při výkonu povolání nebo podnikání;
Řemeslník: dodavatel, který provádí komerční stavební práce a nabízí produkty a/nebo služby na dálku;
Produkty: produkty, které jsou nabízeny na dálku;
Stavební práce: práce v rámci stavebních prací se souvisejícími zdroji a materiály;
Rostlina: celkové stavební práce dohodnuté mezi spotřebitelem a odborníkem a materiály a služby dodané odborníkem;
Více a méně práce: dodatky nebo úlevy ve sjednaném díle požadované spotřebitelem, které vedou k dodatečné platbě nad nebo pod sjednanou cenu;
Doba odrazu: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
Právo na odstoupení: možnost zákazníka zrušit smlouvu na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
Dohoda: dohoda mezi odborníkem a spotřebitelem, která je uzavřena v souvislosti se stavebními pracemi a prací, která je s tím spojena, včetně materiálů a zdrojů;
Smlouva na dálku: dohoda uzavřená mezi profesionálem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému prodeje výrobků a/nebo služeb na dálku, bez současné fyzické přítomnosti společnosti a spotřebitele, přičemž až do okamžiku včetně při uzavření smlouvy se používá pouze jedna nebo více technik komunikace na dálku;

Článek 2 – Totožnost

HoutID.nl
Mistr Kunstweg 53, 7671 ED Vriezenveen
Telefon: +31 6 266 623 55
E-mailová adresa: info@houtid.nl
Obchodní komora číslo: 08171855
DIČ: NL 00015.82.116.B.47

Článek 3 – Oblast působnosti
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku a smlouvu mezi spotřebitelem a odborníkem.
 2. Stavební práce, práce, zdroje a materiály související s touto prací nejsou zahrnuty "smlouva/nákup na dálku"
 3. Tyto obchodní podmínky se rovněž vztahují na všechny objednávky se spotřebiteli, na jejichž realizaci musí být zapojeny třetí strany.
 4. Před uzavřením smlouvy je zákazníkovi zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy uvedeno, že do všeobecných obchodních podmínek je možné nahlédnout u podnikatele a na žádost zákazníka budou v co nejkratší době bezplatně zaslány.
 5. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy může být text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn zákazníkovi v elektronické podobě tak, aby byl pro zákazníka snadno čitelný. jsou uloženy. na trvanlivém nosiči dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde je možné si všeobecné obchodní podmínky přečíst v elektronické podobě a že budou na žádost zákazníka bezplatně zaslány elektronicky nebo jiným způsobem.

II.                   TERMÍNY

Článek 4 - Nabídka
 1. Je-li nabídka má omezenou dobu trvání, nebo závislosti na podmínkách, bude to výslovně uvedeno v nabídce.
 2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a / nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil řádné posouzení nabídky spotřebitelem. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o pravdivé zobrazení nabízených produktů, služeb a / nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nezavazují podnikatele.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, které jsou spotřebiteli opravdu jasná jaká práva a povinnosti, které jsou připojeny k přijetí nabídky.
Článek 5 – Nabídky
 1. Nabídky zhotovitele vycházejí z informací poskytnutých objednatelem. Objednatel ručí za to, že podle svého nejlepšího vědomí poskytl všechny podstatné informace pro návrh, provedení a dokončení (stavebního) díla.
 2. Nabídky zhotovitele jsou nezávazné. Platnost nabídek je 30 dní, pokud není uvedeno jinak. Řemeslník je vázán nabídkami pouze v případě, že je jejich přijetí spotřebitelem písemně potvrzeno do 30 dnů nebo pokud je elektronické přijetí stejným způsobem potvrzeno řemeslníkem, není-li uvedeno jinak.
 3. Ceny v uvedených nabídkách zahrnují DPH a další vládní poplatky, stejně jako veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s postoupením, včetně nákladů na dopravu a správu, pokud není uvedeno jinak.
 4. Pokud se akceptace (v menších bodech) odchyluje od nabídky zahrnuté v nabídce, není tím profesionál vázán. Objednávka pak nebude uzavřena v souladu s tímto odchylným přijetím, pokud odborník neuvede jinak.
 5. Složená nabídka nezavazuje odborníka k provedení části zadání za odpovídající část uvedené ceny.
 6. Nabídky se automaticky nevztahují na budoucí úkoly.
Článek 6 – Smlouva o výstavbě a dílo
 1. Profesionál zajišťuje, že každé zadání je písemně zaznamenáno ve smlouvě. Zadání obsahuje jasný popis práce, která má být provedena:
  • údaj o době, kdy může být práce zahájena, a odhad doby trvání práce;
  • cenu díla a metodiku stanovení ceny;
  • způsob platby;
  • zmínku o práci, kterou nebude provádět sám profesionál.
 2. Spotřebitel a profesionál mohou uzavřít dohody na základě dvou metod stanovení ceny:
  • pevná cena
  •  
 3. Od pevné ceny se lze odchýlit pouze při konečném zúčtování na základě ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě kontroly se spotřebitel a odborník dohodli, že náklady vynaložené odborníkem budou uhrazeny; předem se stanoví hodinová sazba a pokud možno i ostatní náklady; s každým vyúčtováním provádí profesionál vyúčtování odpracovaných hodin a všech dalších nákladů, včetně nákladů na materiál související se zadáním. Je také možná kombinace dvou metod stanovení ceny (částečně pevná cena, částečně kontrolovaná).
 4. Průběžné změny cen materiálu, které nastanou více než tři měsíce po uzavření smlouvy, může odborník přenést na spotřebitele.
 5. Pokud je klientem spotřebitel, budou všechny ceny uvedeny včetně DPH.
Článek 7 – Smlouva o produktech, nákup na dálku
 1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převzetí zákazníkem dojde podnikateli.
 2. Pokud zákazník nabídku přijal elektronicky, podnikatel elektronicky potvrdí přijetí přijetí nabídky.
 3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud může zákazník platit elektronicky, přijme podnikatel příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel se může – v zákonných rámcích – informovat o tom, zda je zákazník schopen dostát svým platebním závazkům, a také o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li na základě tohoto šetření podnikatel závažné důvody k uzavření smlouvy, je oprávněn objednávku nebo žádost s odůvodněním odmítnout. Podnikatel je vždy oprávněn vázat na plnění svých závazků zvláštní podmínky.
Článek 8 - Právo na odstoupení
 1. Při nákupu produktů prostřednictvím a "smlouva na dálku" spotřebitel má možnost odstoupit od smlouvy na dálku bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů, počítáno ode dne uzavření koupě nebo ode dne následujícího po převzetí/dodání produktu spotřebiteli.
 2. Po uplynutí příslušné lhůty (v souladu s článkem 8.1) již není možné nákup vrátit, pokud se s podnikatelem nedohodne jinak.
 3. Pokud bude nákup vrácen po uplynutí příslušné lhůty, bez souhlasu podnikatele, nebude vrácení akceptováno.
 4. Během doby na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně.
 5. Spotřebitel může využít svého práva na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že spotřebitel vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím v původním a nepoškozeném stavu a v původním a nepoškozeném obalu podnikateli. Spotřebitel přitom musí dodržovat přiměřené a jasné pokyny poskytnuté podnikatelem.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy není možné pro firemní zákazníky. (B2B)
Článek 9 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy
 1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, náklady a riziko vrácení nese jeho účet.
 2. Pokud u příslušné objednávky vzniknou náklady, musí zákazník tyto náklady uhradit společnosti HoutID. To platí i pro objednávky, které ještě nebyly zákazníkovi doručeny.
 3. Pokud spotřebitel zaplatil částku, vrátí mu podnikatel tuto částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od vrácení nebo odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že byla splněna ustanovení čl. 8.
Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení

Spotřebitel nemůže za žádných okolností využít práva na odstoupení od smlouvy, pokud produkty nebo některé z dodávaných doplňků:

 1. Spadající pod 'Smlouva o stavebních pracích a souvisejících pracích';
 2. jsou vyráběny dle osobních specifikací zákazníka (customizace a jiné změny);
 3. byly objednány speciálně pro zákazníka (velikost, barva a další možnosti);
 4. mít osobní charakter;
 5. být osobní povahy;
 6. nelze vrátit z důvodu jejich povahy;
 7. již nejsou v původním obalu;
 8. jsou vráceny, pokud je původní obal poškozen;
 9. již nejsou kompletní;
 10. jsou (částečně) poškozeny během doby kontroly;
 11. (částečně) uveden do užívání.

III.                 REALIZACE SMLOUVY

AČlánek 11 – Povinnosti odborníka
 1. Řemeslník ručí za řádné a řádné předání díla v souladu s ustanoveními smlouvy a za použití správných pracovních postupů.
 2. Při přípravě a realizaci zakázky bude odborník, pokud to bude možné, reagovat na přání spotřebitele a zohlednit je.
 3. Při provádění prací řemeslník dodržuje platné předpisy a předpisy, tak jak jsou nebo budou v platnosti v době provádění díla.
 4. Odborník je povinen spotřebitele upozornit:
  • nepřesnosti v zadané práci, pokud je odborník ví nebo by si jich měl být vědom;
  • nepřesnosti v konstrukcích a pracovních metodách požadovaných spotřebitelem;
  • známé vady movitého nebo nemovitého majetku, na kterém se práce provádí;
  • vady nebo nevhodnost materiálů nebo pomůcek poskytnutých spotřebitelem; to vše v rozsahu, v jakém se řemeslníkovi prozradí před nebo během provádění díla a řemeslník musí být považován za odborníka v dané věci.
 5. Pokud je to nutné pro řádné provedení zakázky, má odborník právo nechat práci (části) provést třetími stranami. Profesionál to udělá po konzultaci se spotřebitelem. Profesionál se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby bylo dosaženo dohodnutých závazků a kvality.
Článek 12 – Povinnosti spotřebitele
 1. Spotřebitel ručí za nezávadnost a vhodnost jím zpřístupněných nebo předepsaných materiálů a pomůcek a za správnost jím uvedených údajů.
 2. Spotřebitel musí zajistit, aby odborník mohl vykonávat svou práci včas a řádně. To také zahrnuje, nebo pokud není dohodnuto jinak:
  • Stránka musí být přístupná pro materiály a zdroje
  • Povrch musí být zcela zpevněný a musí být rovný a rovný
  • Tam, kde mají být základy umístěny v zemi, musí být zemina zcela očištěna od chodníku, suti, základů a podobně.
  • Podnikatel neručí za škody způsobené na kabelech a/nebo potrubích v zemi;
  • Obnova odstraněné dlažby pro základové bloky (poeren) je na vlastní účet;
  • Připojení a materiál na kanalizaci je na vlastní účet;
  • Podnikatel neručí za architektonické vady domu či staveb spotřebitele;
  • Za potřebná povolení odpovídá zákazník. Jakékoli důsledky a/nebo odpovědnost za neexistenci správných povolení nikdy nejdou na účet podnikatele, ale vždy na účet zákazníka;
  • Další práce, které se ukáží jako nezbytné, budou účtovány spotřebiteli;
 3. Spotřebitel sám nese riziko a veškerou odpovědnost za práci provedenou třetími osobami, pokud sám uzavřel se spotřebitelem smlouvu.
 4. Pokud spotřebitel nedodrží jednu nebo více smluv nebo je neplní včas nebo řádně, je povinen nahradit přiměřeně související škodu.
 5. Spotřebitel nese nebezpečí škody způsobené:
  • nepřesnosti v zadané práci;
  • nepřesnosti v konstrukcích a pracovních metodách požadovaných spotřebitelem;
  • známé vady movitého nebo nemovitého majetku, na kterém se práce provádí;
  • vady nebo nevhodnost materiálů nebo pomůcek poskytnutých spotřebitelem;
  • zpoždění v práci způsobené spotřebitelem;
  • pozdní vydání požadovaných (stavebních) povolení. Tím není dotčena výstražná povinnost odborníka na základě čl. 11 odst. 4.
 6. Spotřebitel je povinen zajistit, aby byl profesionálovi kdykoli snadno dostupný.
Článek 13 – Změna zadání

Strany se mohou dohodnout na dodatečných a méně pracích, přičemž odborník zajistí, aby dodatečné a méně práce byly konkrétně písemně popsány, včetně souhlasu spotřebitele.

Článek 14 – Nepředvídané komplikace
 1. Pokud nastanou nepředvídatelné komplikace, odborník bude spotřebitele co nejdříve informovat.
 2. Nemůže-li odborník zastihnout spotřebitele, musí přerušit práci, pokud nepředvídaná komplikace nevyžaduje okamžitou akci.
 3. Dobu, po kterou odborník nemůže pracovat v důsledku ustanovení uvedených v čl. 14 odst. 2 nebo v čl. 12 odst. 2, uhradí spotřebitel odborníkovi.
 4. Jakékoli dodatečné náklady, které musí profesionál vynaložit v souvislosti s nepředvídatelnou komplikací, která vyžaduje okamžitou akci a které jsou nezbytné k omezení škod, uhradí spotřebitel, ledaže by škoda byla přičitatelná profesionálovi.
Článek 15 – Dokončení stavebních prací, práce
 1. Po dokončení díla řemeslník vyzve spotřebitele k dodání provedeného díla. Spotřebitel na to musí odpovědět v přiměřené lhůtě a může dílo přijmout nebo odmítnout s výhradou nebo bez výhrad s uvedením vad.
 2. Jsou-li zjištěny vady, které musí řemeslník opravit, opraví tyto vady co nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od data dodání, pokud to není možné z důvodu okolností, které jsou mimo rozsah nebezpečí řemeslník..
 3. Závady je nutné nahlásit a zdůvodnit na místě písemně, a to buď elektronicky, nebo dodacím dokladem.
 4. Pokud oznámení závad trvá déle než 7 dny Pokud se tak nestane, má se za to, že spotřebitel s dodáním a stavem, v jakém se v té době nachází, souhlasí.

IV.                ZPŮSOB PLATBY

Článek 16 - Platební podmínky
 1. Za stavební práce a práce, které mají být provedeny, je nutné uhradit 30 % až 50 % nejpozději 14 dnů před plánovaným provedením zakázky. Výše zálohy je uvedena v potvrzení objednávky. Při dodání/dokončení musí být zbývající částka uhrazena neprodleně, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodli jinak. Námitky proti výši faktur neruší platební povinnost.
 2. Není-li ve smlouvě nebo dodatečných podmínkách stanoveno jinak, musí být částky, které spotřebitel dluží, uhrazeny do 14 dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, je-li to relevantní, nebo v případě neexistence lhůty na rozmyšlenou do 14 dnů. dnů po skončení lhůty na rozmyšlenou. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet dnem poté, co spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
 3. Při prodeji výrobků spotřebitelům nemusí být spotřebitel ve všeobecných obchodních podmínkách nikdy povinen zaplatit předem více než 50%. Je-li stanovena záloha, spotřebitel nemůže uplatnit žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby před uskutečněním zálohy.
 4. Spotřebitel má povinnost neprodleně nahlásit nepřesnosti v platebních údajích poskytnutých nebo uvedených profesionálovi.
 5. Pokud spotřebitel nesplní své platební povinnosti včas poté, co byl odborníkem informován o opožděné platbě a odborník poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů na splnění svých platebních závazků, poté, co není v této 14denní lhůtě provedena, bude z dosud dlužné částky dlužen zákonný úrok a podnikatel je oprávněn si účtovat náklady na mimosoudní vymáhání, které mu vznikly. Tyto náklady na vymáhání dosahují maximálně: 15 % z nesplacených částek do 2.500 10 EUR; 2.500 % na dalších 5 5.000 EUR a 40 % na dalších XNUMX XNUMX EUR s minimem XNUMX EUR, =. Podnikatel se může od uvedených částek a procent odchýlit ve prospěch spotřebitele.
 6. Pokud nebude platba provedena po dobu delší než 14 dnů, může profesionál pozastavit provádění zakázky, dokud nebude platba provedena.
 7. V případě likvidace, úpadku, zabavení nebo pozastavení plateb spotřebitele jsou nároky profesionála vůči spotřebiteli okamžitě splatné.
 8. Profesionál má právo, aby platby provedené spotřebitelem šly především na snížení nákladů, poté na snížení splatných úroků a nakonec na snížení jistiny a aktuálního úroku. Profesionál může, aniž by se v důsledku toho dostal do prodlení, odmítnout nabídku platby, pokud spotřebitel uvede jiný příkaz k přidělení. Profesionál může odmítnout splacení jistiny v plné výši, pokud nejsou zaplaceny ani dlužné a aktuální úroky a náklady.
 9. V případě nedodržení povinností ze strany spotřebitele veškeré náklady vynaložené na vyzvednutí hradí spotřebitel, a to soudní i mimosoudní.
Článek 17 – Výhrada vlastnictví
 1. Veškeré zboží dodané řemeslníkem, případně včetně návrhů, náčrtů, výkresů, filmů, softwaru, (elektronických) souborů atd., které je poskytnuto spotřebiteli, zůstává majetkem řemeslníka, dokud spotřebitel nesplní všechny následující povinnosti ze všech závazky s řemeslníkem: uzavřené objednávky byly splněny včetně konečné platby/zbývající částky při dodání/dokončení.
 2. Spotřebitel není oprávněn zboží s výhradou vlastnictví zastavit ani jiným způsobem zatížit.
 3. Pokud třetí osoby zabaví dodané zboží s výhradou vlastnictví nebo si přejí zřídit nebo vymáhat práva k němu, je spotřebitel povinen informovat odborníka, jakmile to lze rozumně očekávat.
 4. Spotřebitel se zavazuje pojistit a uchovávat pojištěné dodané zboží s výhradou vlastnického práva proti požáru, výbuchu a škodám způsobeným vodou, jakož i proti krádeži a na první žádost zpřístupnit pojistnou smlouvu tohoto pojištění k nahlédnutí.
 5. Zboží dodané profesionálem, které podléhá výhradě vlastnictví podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku, může být dále prodáváno pouze v rámci běžných obchodních operací a nikdy nesmí být použito jako platební prostředek.
 6. V případě, že si profesionál přeje uplatnit svá vlastnická práva uvedená v tomto článku, dává spotřebitel již nyní bezvýhradný a neodvolatelný souhlas profesionálovi nebo třetím osobám, které jím určí, ke vstupu do všech míst, kde se nacházejí nemovitosti profesionála. nachází a vzít tyto věci zpět.
Článek 18 – Platba ve splátkách
 1. Pokud se strany dohodly na platbě ve splátkách, bude platba provedena úměrně průběhu. Platba musí být provedena nejpozději do 14 dnů po obdržení faktury.
 2. Pokud byla dohodnuta platba ve splátkách a profesionál neplní své povinnosti ohledně pokračování díla, má spotřebitel právo platbu pozastavit.
 3. Pokud byla dohodnuta platba ve splátkách a spotřebitel neplní své závazky ohledně placení splátek, má odborník právo pozastavit práci. Jakékoli škody, které tím vzniknou, musí spotřebitel nahradit odborníkovi.
Článek 19 - Zrušení
 1. Kterákoli strana může smlouvu kdykoli jednostranně vypovědět.
 2. Předčasné ukončení musí být odůvodněné a potvrzené písemně
 3. V případě předčasného ukončení ze strany spotřebitele má profesionál nárok na náhradu za nabízenou práci, přičemž do té doby odvedená práce, práce, nakoupený materiál a související náklady jsou výchozí částkou. Předběžné výsledky do té doby provedené práce budou klientovi zpřístupněny s výhradou rezervace.
 4. V případě předčasného ukončení ze strany objednatele zhotovitel na požádání a po konzultaci s objednatelem zajistí předání ještě nerealizovaného díla třetím osobám.
 5. Pokud převod díla znamená pro zhotovitele dodatečné náklady, budou tyto účtovány objednateli.
 6. Storno pro spotřebitele na 'dohoda/nákup na dálku' není možné, použijí se na to články 8, 9 a 10.
Článek 20 – Konečné vypořádání stavebních prací a prací
 1. Konečnou fakturu předá profesionál spotřebiteli při dodání nebo ji zašle spotřebiteli co nejdříve po dodání.
 2. Pokud je dohoda založena na managementu (ať už v kombinaci s cílovou cenou či nikoliv), konečné vyúčtování zahrnuje rozpis odpracovaných hodin, dodaného materiálu a dalších nákladů (jako je pronájem nářadí, poplatky za parkování, precario atd.).
 3. Je-li smlouva založena na pevné ceně, konečné vyúčtování zahrnuje vyúčtování pevné ceny, případných „dalších a/nebo méně prací“ a případných dodatečných nákladů z důvodu nepředvídaných komplikací.
 4. Konečné vyúčtování také obsahuje výpis veškerých již zaplacených částek spotřebitelem a zbývajícího zůstatku.
 5. Veškeré platby musí být provedeny ihned po doručení debetní kartou nebo online prostřednictvím digitální platební platformy, pokud se strany nedohodly na jiné lhůtě.
Článek 21 – Pozastavení plateb
 1. Pokud dodané dílo neodpovídá dohodě, má spotřebitel právo pozastavit platbu s tím, že částka, která má být pozastavena, musí být v přiměřeném poměru ke zjištěné vadě.
 2. Pokud pozastavená částka není v přiměřeném poměru ke zjištěné závadě, má odborník právo účtovat si zákonný úrok z přebytečné pozastavené částky.

V.                  ZÁRUKA

Článek 22 – Záruka
 1. Řemeslník ručí za to, že vady, které se projeví po dodání, budou po dobu jednoho roku od dodání zdarma opraveny, pokud neprokáže, že vada není výsledkem práce. Pokud se strany dohodly na delší době, musí to být uvedeno ve smlouvě. Výše uvedené nemá vliv na skutečnost, že za vady díla po této lhůtě může ze zákona odpovídat i odborník.
 2. Vady uvedené v odstavci 1 jsou vady, které spotřebitel nemohl rozpoznat před okamžikem jejich zjištění a které spotřebitel co nejdříve poté písemně sdělil odborníkovi.
 3. Spotřebitel musí dát odborníkovi možnost zkontrolovat vady a v případě potřeby je opravit.
 4. Pokud si spotřebitel přeje, aby určité materiály nebo části byly dodávány konkrétně uvedenými výrobci nebo dodavateli, může odborník požadovat, aby si spotřebitel tyto materiály nebo části zakoupil sám.

VI.                Spory (mezi spotřebitelem, který jedná jako soukromá osoba, a profesionálem)

Článek 23 – spory

Dohody mezi podnikatelem a zákazníkem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výlučně právem země, ve které má profesionál sídlo, kde byl nákup uskutečněn. K rozhodování o všech sporech je příslušný soud v zemi nákupu, kde je řemeslník usazen. Profesionál má nicméně právo předkládat spory příslušnému soudu v místě bydliště žalovaného.

Článek 24 - Vyšší moc
 1. Strany nejsou povinny splnit žádnou povinnost, pokud jim v tom brání okolnost, která není způsobena zaviněním a není na jejich účet podle zákona, právního úkonu nebo obecně uznávaných názorů.
 2. Vyšší mocí se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí, kromě toho, co je v tomto ohledu chápáno v zákoně a judikatuře, všechny vnější příčiny, předvídané či nepředvídatelné, na které odborník nemůže mít vliv, ale v důsledku toho z nichž profesionál není schopen plnit povinnosti.přijít. Stávky ve společnosti profesionála, včetně nemoci a/nebo pracovní neschopnosti.
 3. Profesionál má rovněž právo dovolávat se vyšší moci, nastane-li okolnost bránící (dalšímu) plnění poté, co měl své povinnosti splnit.
 4. Strany mohou pozastavit plnění závazků vyplývajících z postoupení po dobu, po kterou trvá vyšší moc. Pokud tato doba trvá déle než dva měsíce, je každá ze stran oprávněna postoupení zrušit, a to bez povinnosti nahradit druhé straně škodu.
 5. Pokud řemeslník částečně splnil nebo bude schopen splnit své povinnosti podle zakázky v době výskytu vyšší moci a část, která má být splněna nebo která má být provedena, má samostatnou hodnotu, je řemeslník oprávněn splnit nebo splnit povinnosti. již splněny.budou deklarovány samostatně. Spotřebitel je povinen uhradit tuto fakturu, jako by se jednalo o samostatné postoupení.
Článek 20 – Rozhodné právo

Na každé postoupení mezi dodavatelem a klientem se vztahuje nizozemské právo; i když má klient bydliště nebo sídlo v zahraničí. Dodávky a služby jsou prováděny v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.